Om Byalaget

 

Stadgar

1 Föreningen skall heta Skephults byalag och skall kallas för ”Byalaget”

2 Byalaget skall verka för att förbättra trivsel, sammanhållning och service i Skephult i Marks kommun

3 Byalaget skall arbeta opolitiskt för alla invånares gemensamma intresse i syfte att skapa möjliga förutsättningar för människor i alla åldrar

4 Exempel på uppgifter för Byalaget är att verka för att service i området bibehålles och förbättras, bevaka och påverka byggnadsplaner, kommunikationer, underhåll av belysning, skapa mötesplatser och samlingslokaler för Skephults invånare, anordna fester och kulturaktiviteter

5 Skephults byalag är öppet för samtliga boende inom Skephults upptagningsområde

6 Byalagets angelägenheter handhas av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt ytterligare 1 – 3 ledamöter och 2 suppleanter

Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig

Årsmötet väljer ordförande som sitter i 1 år.

Hälften av ledamöterna väljs på 1 år och hälften på 2 år. Suppleanterna väljs på ett år. Därefter väljs alla ledamöter på två år.

Styrelsen utser efter årsmötet inom sig sekreterare och kassör

Två stycken revisorer och en suppleant, alla väljs på 1 år

Valberedning; En sammankallande och två övriga väljs på ett år. Från styrelsen skall en ingå i valberedningen.

7 Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsfattande om minst tre ledamöter är närvarande (sammanlagt 4 stycken)

8 Sekreteraren för och förvarar protokoll över styrelsens och Byalagets möten

9 Kalenderår är Byalagets räkenskapsår och verksamhetsår. Räkenskaperna tillhandahålls revisorerna senast sju dagar innan årsmötet.

10 Årsmöte hålls i mars månad. Årsmötet skall utlysas senast två veckor före utsatt dag och annonseras på Byalagets hemsida samt i Markbladet

 

11 Årsmötet

På årsmötet skall alltid följande punkter avhandlas:

11.1 Godkännande av tidpunkt för mötet

11.2 Godkännande av hur mötet har blivit utlyst

11.3 Dagordning – genomgång, eventuell justering, fastställande

11.4 Val av ordförande för mötet

11.5 Val av sekreterare för mötet

11.6 Val av 2 stycken justeringsmän

11.7 Styrelsens verksamgetsberättelse och ekonomiska berättelse

11.8 Revisorernas berättelse

11.9 Godkännande av revisorernas berättelse

11.10 Styrelsens ansvarsfrihet

11.11 Val av styrelse ordförande på 1 år

11.12 Val av sex ledamöter

11.13 Val av två suppleanter

11.14 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant

11.15 Val av valberedning En sammankallande och två övriga väljs på ett år. Från styrelsen skall en ingå i valberedningen.

11.16 Byalagets planerade verksamhet och ekonomi under det kommande verksamhetsåret

11.17 Motioner från medlemmar

11.18 Propositioner från styrelsen

12. Vid oenighet inom styrelsen fattas beslut efter omröstning inom styrelsen. I sådana fall har ordförande utslagsröst om antalet styrelseledamöter är jämnt.

13 Styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per år

14 Vid stadgeändring: Därefter följande år krävs att två på varandra följande medlemsmöten fattar samma beslut för att stadgarna skall kunna ändras. Besluten skall fatts med två tredjedels majoritet av närvarande medlemmar.

15 Upplösning av Byalaget: För att föreningen skall kunna upplösas krävs att två på varandra följande medlemsmöten fattar samma beslut med två tredjedels majoritet. Årsmötet som beslutet om upplösning skall samtidigt besluta om disponerande av Byalagets tillgångar

 

Antagna på Skephults byalags årsmöte den 27 mars 2013