Årsmöte i Skephults Hembygdsförening

onsdagen 25 mars 2015 kl 19,00 i Skephults bygdegård

 

§ 1   Årsmötet öppnas av ordföranden Jan-Eric Pettersson

§ 2   Val av mötesordförande Jan-Eric Pettersson

§ 3   Godkännande av dagordningen ja.

§ 4   Val av sekreterare Kerstin Pettersson

§ 5   Val av justerare 2 st Bertil Mellqvist, Anders Andren

§ 6   Har årsmötet annonserats i behörig ordning. Föreningsguiden BT,

        Skephults Hemsida , Markbladet. Ja.

§ 7   Verksamhetsberättelsen för 2014 läses av  Jan-Eric Pettersson

§ 8   Ekonomisk redovisning av kassören Morgan Pettersson Bilaga 1

§ 9   Revisionsberättelse av revisor Stig Andreasson, Susann Hansson

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Ja.

§ 11 Val av firmatecknare var för sig ordförande och kassör. Ja

§ 12 Val av ordförande 2015 Jan-Eric Pettersson

§ 13 Val av ersättare Eva Andersson till 2016

§ 14 Val av arkivansvarig Kerstin Pettersson

§ 15 Val av representant för föreningsarkivet Kerstin Pettersson

§ 16 Val av valberedning 2 st Bengt Henriksson, Bo Johansson

§ 17 Val av 2 ordinarie revisorer  en revisorersättare Stig Andreasson , 

           Susann Hansson, ersättare Bo Johansson

 

§ 18 Fastställande av medlemsavgift 2016 styrelsens förslag är

         oförändrat 100 kr fam. 50 ensamstå. Oförändrat.

§ 19 Föreningens kommande aktiviteter

          25 mars årsmöte

          Vårvandring tillsammans med LRF och Byalaget

          Valborgsfirande 25 april Björkåsen

          Midsommarfirande 19 juni Björkåsen

          Hembygdsgårdarnas dag 3 augusti Björkåsen Kaffe och våfflor

          Musikunderhållning i Botten i mitten på augusti Kaffe och våfflor

§ 19 Övriga frågor

         Vårvandring Förslag Perkebo Öxabäck tillsammans med LRF och

          Byalaget         

§ 20 Mötet avslutas. Mötesordförande tackar för visat intresse. 

 


 

Årsmötes protokoll  för Skephults hembygdsföreningens 26-03-2014 

kl. 19.00  i Skephults bygdegård.

 

§ 1     Årsmötet öppnande  av Jan-Eric Pettersson

§ 2     Val av mötesordförande Jan-Eric Pettersson

§ 3    Godkännande  av dagordning Ja

§ 4     Val av sekreterare för mötet  Kerstin Pettersson

§ 5     Val av justerare Kjell-Åke Andersson och Ingemar Svensson

§ 6     Årsmötets behöriga utlysande i Markbladet ,Bt inför och Skephults hemsida Ja

§ 7     Verksamhetsberättelse läses. Alla läser själva  Bilaga 3

§ 8     Ekonomisk redovisning av kassören Morgan Pettersson Bilaga 1

§ 9     Revisionsberättelse Bilaga 2

§ 10   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen var för sig Morgan Pettersson Jan-Eric  Pettersson   

§ 11   Val av ordförande Jan-Eric Pettersson 2014

§ 12  Val av Kassör Morgan Pettersson 2014

§ 13   Val av firmatecknare var för sig. Morgan Pettersson och Jan-Eric Pettersson  2014                      

§ 14   Val av ordinarie styrelseledamot

           Lena Boren 1 år nyval  2015

            Kjell-Åke Andersson 1 år nyval  2015

§ 15    Val av ersättare Eva Andersson 1 år nyval 2015

§ 16   Val av arkivansvarig Kerstin Pettersson

§ 17   Val av representant i föreningsarkivet Kerstin Pettersson

§ 18   Val av valberedning  Bengt Henriksson och Bo Johansson

§ 19   Val av 2 ordinarie  revisorer  Susanne Hansson och Stig Andreasson

           Revisor ersättare Erika Ask

§ 20   Fastställande av medlemsavgift 2015  oförändrad 100 kr per fam. 50 kr för ensam

§ 21  Övriga frågor     

          Vårvandring vart detta skall vara i samarbete med LRF och Byalaget. Även i samarbete

          med  Studieförbundet Vuxenskolan i Mark. Kommer att bli  3-5-2014

  

§ 22   Mötet avslutades .av mötesordföranden som tackade för visat intresse.

 

Bilaga 3

                                                                      

Verksamhetsberättelse för Skephults hembygdsförening under 2013

Skephults hembygdsförening har en hel del olika aktiviteter under 2013

26 mars Årsmöte  Skephults hembygdsförening.

27 april  Vårvandring Skephults hembygdsförening tillsammans med Byalag och LRF till       

      Kalvsjöås under ledning av  Stig Andreasson.              

30 april Valborgsfirande

21 juni  Midsommarfirande Björkåsen

  4 augusti Hembygdgårdarnas dag med sång och musik Paul Johansson kaffe och våfflor   

 18 augusti Kaffe och våfflor Botten Musikunderhållning

  Under 2013 har Skephults Hembygdsförening har haft  

  4 styrelsemöten

  2 Träffar med städning av stugorna  Björkåsen , posthuset, Botten

  1  Bussresa till Botten med Dan Korn och 52 resenärer 

   Jan-Eric har förevisat Botten 2 gånger

   Posthuset målats om.

    Nytt tak på stugan i Botten

Ett varmt tack till alla som har hjälpt till under årets aktiviteter ett extra tack till Åke som hållit våra gräsmattor så fina.

Skephults Hembygdsförenings styrelse 2013

 

Ordförande                Jan-Eric Pettersson               Vise ordförande        Kjell-Åke Andersson

 

 

Kassör     Morgan Pettersson               Sekreterare                Kerstin Pettersson

 

 

Övriga    Clary Andreasson         Maj-Britt Karlsson           Ingrid Rahm     

 

                                   

Ersätter  Eva Andersson            Birgitta Andersson

                                                                                                                                                 

 

Val av styrelseledarmöten till Skephults Hembygdsförening

Val av ordförande Jan-Eric Pettersson val på ett år 2014  nyval  2015

Vic e ordförande Kjell-Åke Andersson 2 år nyval 2016

Kassör Morgan Pettersson  val på ett år 2014  nyval  2015

Val av styrelseledamot

Maj-Britt val på två år 2013  nyval  2015

Ingrid Rahm val på två år 2013  nyval 2015

Kerstin Pettersson val på två år 2013  nyval 2015

Birgitta Anderson  ersätter Clary Andreasson ett år kvar nyval 2015

Ersättare Eva Andersson vald på 2 år 2014  nyval 2016